Thursday, July 16, 2009

ಗೂಡಿಂದ ಆಚೆ

ಅಮ್ಮನ ಬೆಚ್ಚನೆ ರೆಕ್ಕೆಗೂಡಿಂದ ದೂಡು ಎಂದು
ದೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಬಂದ ಹಕ್ಕಿ ನಾನು
ಹಾರಿ, ಹಾಡಿ, ದಣಿದು ಇಂಧನ ತೀರಿದೆ ಇಂದು
ಹೋಗಲಾರೆನು ಮರಳಿ ಗೂಡಿಗೆ, ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲಿಗೆ

ಅವಳ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೇ ಅವಳೇರದೆತ್ತರಕೆ ಹಾರಿದ್ದೆ
ಅವಳ ಕಣ್ಣಿಗೀಗ ನಾನು ದೊಡ್ಡವಳು, ಬೆಳೆದು ನಿಂತವಳು
ಮತ್ತೆ ಮಡಿಲಿಗೆ ಬರಲಾರಳೇನೋ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನಿಸಿಕೊಂಡು
ನಾನೇರಿದ ಎತ್ತರವನ್ನ ಅಳೆದು ಖುಷಿಪಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ

ನನಗೂ ಮತ್ತೆ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳಲು ಹಿಂಜರಿಕೆ
ನಾನು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದ "ಬೆಳೆದೆ"ನೆಂಬ ಭ್ರಮೆ ಮುರಿವುದೆಂದು
ಅದಕೇ ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣಿಂದ ದೂರ ಹಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ
ನೆಲ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ, ಕಣ್ಣೀರಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಹಸಿದಿದ್ದೇನೆ

ನನಗೀಗ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪಷ್ಟೇ, ಗೂಡು ಬಲು ದೂರ
ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಯದೇ ನೆನಪು, ಅವಳ ಸೇರುವ ತವಕ
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಅವಳ ಮುಖ, ಕಣ್ತೆರೆದರೆ ಕಣ್ಣೀರು
ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತಿಗಿಂತ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯೇ ಜಾಸ್ತಿ

ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ, ಕರುಳ ಕರೆಗೆ ಅವಳೇ ಹುಡುಕಿ ಬಂದಳೇನೋ ... ಆಸೆ
ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಸೋತಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ
ಮುರಿದ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣೀರೋರೆಸಿ ಕುಂಟುತ್ತಾ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ
ಗೂಡಿನ ಆಸೆ ಮನದಲ್ಲಿ, ಅತಿಯಾದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ

ಭಾಶೆ

Friday, July 10, 2009

One night in and around Athena – The Leela galleria discotheque

On last Saturday evening, me and my hubby Prabbhu left home at 8 Pm. We reached Ms. S1’s place by 8:30 where Ms. S2 and Mr. A were waiting for us. We chilled out there for some time, got ourselves warmed up for the party mood and went to Athena.

As we had gone there in bike, we parked it in the adjacent road which is a parking area (where normally all Leela visitors park their bikes) and went inside. Prabhu has been parking his bike there since long. He also left his helmet in the safety lock as usual.

Athena, as usual was partly crowded at 9:30. Though DJ Shash (hope this is the right spelling, he is called so all the time, don’t know his full name) was inside, he was not playing music. It was just the warm up music which was played and we were standing, sitting, moving around, and waiting for Shash to start. After a long warm up secession, at 10:30, DJ started with his house music. By this time Athena was fully crowded and ready to rock.

Some known songs remixed, some new ones, hmmm… it started. Every body was dancing and screaming and having fun. Prabhu and Mr. A started with their regular steps. They forgot that they have come with their partners and were dancing with each other. We three girls, with no better option (as our partners were busy) were a group.

I could see bottles and shots going around and getting empty, packets of fire getting burnt what not? Some were clicking photos, some were looking for partners, some were just watching and some dancing like hell, lot of show offs, the ones who have a partner in hand were also looking for some new ones, all that which happens in a regular discotheque.

Till 12, one and a half hours of amazing music, we all were sweated in there. Now all pains slowly showed up as a result of marathon dancing. Party was over and every one started moving out.

I could see broken bottles, spilled drinks, “not able to walk” people and bouncers and friends helping them out of the place. Happy and relaxed we went to the parking lot.

After reaching parking lot, we used the first method of searching his bike. Look for a black pulsar, having a helmet on its back. We walked the whole stretch but couldn’t locate. Now the second method – look for the number. Yes here it is… but… are… there is no helmet!!!

I know you all have seen the regular helmet lock used in bikes. If you have not, see this.


This is what Prabhu had in his bike too.We went close and realized that the helmet lock was broken. First I thought it should be water tanker, which was standing there, might have come close and the helmet lock got broke. Thinking that the helmet would be lying on the floor I searched for it. But for our shock we saw most of the bikes parked there have had their locks broken and helmets vanished. Oppps… I can’t believe it. In this area, next to Leela, helmets are stolen.

Our entire good mood with high energy went down. Cursing the thieves, Prabhu opens the bike lock. And again petrol indicator has gone 3 points below. Heights!!! We head to the one and only hotel which stays open late nights, close to MG road, to get food.

At Ms. S1’s place again, in the after party mood, we all eat, play games and head back home. Prabhu’s eyes, for the first time, was getting filled with tears, as he rode the bike, due to high speed and cold wind at 3 in the night, in the empty stretch of ring road. We can’t stop cursing those thieves. Prabhu decides that he will park the bike in Ms. S1’s place, which is very close by, next time on.

Next morning, Prabhu buys a new helmet and a new wire helmet lock (which comes with either a key or number lock) and makes sure his helmet stays safe. Now I understand what “parking at your own risk” means.

Cheers
BhaShe

Beginning a new life…

Getting married/committed to a new relationship is as good as starting a new life. Marriage has to be an equal share partnership and not a sole proprietorship firm.

We have moved out of 1940's and 50's, where probably was, marriage a sole proprietorship, husband being the owner and ruler. Exceptions set apart. It is 2009 now and for a marriage to be successful, rather to fix a relationship, we have to understand that both parties in the relation are equal.

Why anybody gets married?
When one is madly in love with someone and wants to share a bond, accepted by the society, for a life time. When one feels alone and have grown old enough to start and handle two lives. One wants to reproduce, have a family and take up the responsibility. I mean it all comes close to one answer, that is when one want some real change in life and when one is strong enough to hold the responsibility.

Mind or heart? What to follow when it comes to choosing a partner?
It depends on what orientation one has towards life. If you are a very calculative and business minded person, following heart may cause dissatisfaction in later stages. The ones, who always deal through heart, please follow your heart in love and marriage too.

For a girl, financial security is not the only reason for marriage. Most girls are as strong as man when it comes to financial security. They earn and they have their own terms. They marry for the need of having a bond with their loved ones.

Even boys want a bond and some one to be there for them always. They have the need for someone who can take care of them all the time. They need a partner who will be together forever and from whom they can see their next generation.

Partner, companion is what is required, not a dominating bodyguard or a spy. - Though we say world has become a village, distance between people is increasing. Though we have n number of ways to reach/contact people, having one with whom everything can be shared, is very less. The need to have a truthful partner has increased. Complications in life are mostly created by feeling less relationships and disbelief.

Understanding – I understand that everybody on this earth is not mind readers, to understand someone in their first looks. However, we should understand ourselves very well so that we know what we want. Keeping oneself open in front of the partner makes life simpler.

Limit your expectations - one should keep limits for things to expect from their partner. No one is perfect including you. So in that scenario expecting a perfect partner is stupidity.

Sacrifice - when it is mutual understanding and sharing of a lifetime relationship, there is always a need for sacrifice. On the first hand, it looks impossible and heartbreaking but in the long run, this plays as a bondage and strengthens the relationship. Don’t blindly be ready for sacrifice. Have your limits in that as well. Don’t let your partner take you for granted all the time. There is fun in fighting too… some times.

Putting your self in the shoes of your partner - when it comes to understanding and decision making put your self in your partner’s shoes and try and understand their point of view. Two brains are better than one.

Commitment - On top of all these, you should have the strength to carry a relationship for lifetime and faith in your decision about the life partner you have chosen. Please don’t commit a relationship if you don’t have the strength to carry it. Always try to stick to your commitments. Never break one, unless you feel that you will loose yourself by sticking to it. Because when a heart breaks no one hears the sound, but the impact can be as worse to spoil a life or end a life.

No one’s life is a bed of roses, its not cake walk. But making it work and making it go on is always in your hands.

At some point of life we all feel the need of a partner, who can hold hands and be a support. So while choosing that partner, make sure you choose the one who is best for you, not the best in the town. It’s your life after all. Make sure you won’t regret for your decision at any point in your life.

Love
BhaShe

Thursday, July 2, 2009

I hate him

I hate him

coz he is so charming

attractive and interesting

coz he is a nice human being


I hate him

coz he didn't notice me any time

coz his smile was so spare

coz he was so rarely seen


I hate him

coz I was attracted

coz I wanted to be noticed

coz I wasn't able to explain him


I hate him

coz I like him

coz I hoped to be in his circle

coz he left me incomplete


Bhashe